دانلود ترجمه رایگان مبدل های توان و کنترل آنها

2.1   مقدمه نقش تبدیل توان، آسان کردن انتقال توان از منبع به بار _با تبدیل ولتاژها و جریان ها از یک دامنه و/یا فرکانس، به دامنه ها و فرکانس های دیگر_ می باشد. این عملیات پردازش توان، با استفاده از یک مدار آنالوگ به نام مبدل توان، انجام می پذیرد (بنگرید به شکل 2.1). برای اطلاعت بیشتر دربارهدانلود ترجمه رایگان مبدل های توان و کنترل آنها[…]