اینترفرومتری SAR با هدف دقت تنظیم نهایی

4.1.1    استفاده مخصوص از رادار تصویربرداری رادار را می توان در کاربردهایی که نمی توان در انها از تصویربرداری نوری _به دلیل دو ویژگی تعریف کننده ان یعنی دامنه و فاز_ استفاده کرد، بکار برد. اگرچه این کاربردها نشان می دهند که برخلاف آنچه ممکن است در نوع معروف سازگار با همه-شرایط-هوایی آن انتظار رود، اطلاعت بیشتر دربارهاینترفرومتری SAR با هدف دقت تنظیم نهایی[…]