مدیریت انرژی در ریزشبکه بر مبنای برنامه ریزی تصادفی چند-هدفی با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل به عنوان گزینه پاسخگویی تقاضا

چکیده منابع انرژی تجدید پذیر اغلب به عنوان منابع مقرون بصرفه و سودآوری شناخته می‏شوند و این منابع به دلیل مسایل محیطی-اقتصادی به شدت توسعه داده شده اند. بهره برداری از انرژی‏های تجدید پذیر حتی در مقیاس کوچک (مثلا ریزشبکه ها)، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مدیریت انرژی در ریزشبکه را می‏توان بر مبنای مدیریت سمت تولید یا مدیریت سمت تقاضا، انجام داد. در این مقاله، منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل، مدل شده و در مدیریت انرژی ریزشبکه به عنوان یک گزینه‏ی پاسخگویی به بار، لحاظ شده است. با بره برداری از این منابع، می‏توان بار را در هنگام عدم توانایی تامین تقاضا توسط شبکه، تغذیه کرد. این مقاله به مدیریت انرژی و زمانبندی در ریزشبکه _از عبارت بارهای الکتریکی و حرارتی، منابع انرژی تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)، CHP، منابع انرژی مرسوم (بویلر و میکروتوربین)، سیستم‏های ذخیره ساز انرژی (حرارتی و انرژی) و منابع انرژی تجدید پذیر قابل حمل (PRER)_ می‏پردازد. هزینه‏ی بهره برداری ریزشبکه و آلودگی هوا، به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند. عدم قطعیت‏های مربوط به پارامترها نیز برای برنامه ریزی تصادفی، لحاظ شده اند. مساله‏ی پیشنهادی به صورت یک مساله‏ی برنامه ریزی خطی-عددصحیح آمیخته‏ی چند-هدفی مقید[1] ارایه شده است. از روش محدودیت-اپسیلون تقویت شده[2] برای حل این مساله، استفاده شده است. محاسبات و نتایج نهایی با استفاده از GAMS24.1.3/CPLEX12.5.1 بدست آمده است. نتایج شبیه سازی، اعتبار و کارآیی روش پیشنهادی در مدیریت انرژی ریزشبکه را نشان می‏دهد.

Energy management in microgrid based on the multi objective stochastic programming incorporating portable renewable energy resource as demand response option

Renewable energy resources are often known as cost-effective and lucrative resources and have been widely developed due to environmental-economic issues. Renewable energy utilization even in small scale (e.g., microgrid networks) has attracted significant attention. Energy management in microgrid can be carried out based on the generating side management or demand side management. In this paper, portable renewable energy resource are modeled and included in microgrid energy management as a demand response option. Utilizing such resources could supply the load when microgrid cannot serve the demand. This paper addresses energy management and scheduling in microgrid including thermal and electrical loads, renewable energy sources (solar and wind), CHP, conventional energy sources (boiler and micro turbine), energy storage systems (thermal and electrical ones), and portable renewable energy resource (PRER). Operational cost of microgrid and air pollution are considered as objective functions. Uncertainties related to the parameters are incorporated to make a stochastic programming. The proposed problem is expressed as a constrained, multi-objective, linear, and mixed-integer programing. Augmented Epsilon-constraint method is used to solve the problem. Final results and calculations are achieved using GAMS24.1.3/CPLEX12.5.1. Simulation results demonstrate the viability and effectiveness of the proposed method in microgrid energy management.155,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید