مدیریت انرژی در سیستم‏ های مرکب بادی/PV و باتری با در نظر گرفتن اثر حافظه در باتری

چکیده ــ در نواحی که در آن انرژی خورشیدی و انرژی بادی بطور طبیعی مکمل یکدیگرند، کاربرد سیستم‏های انرژی مرکب بادی-خورشیدی می‏تواند ظرفیت ذخیره سازی باتری‏ها را و هزینه‏ کل سیستم را در مقایسه با سیستم تولید برق فقط بادی یا فقط PV، کاهش دهد. اما عملکرد کارآمد و قابل اطمینان سیستم تولید برق مرکب بادی-خورشیدی، به شدت وابسته به استراتژی‏های کنترلی کنترل کننده می‏باشد. در این مطالعه، پیش بینی کوتاه مدت خطی از انرژی‏های باد و خورشید، در رابطه با مدیریت انرژی سیستم هیبریدی بادی-PV با سیستم ذخیره ساز باتری و استراتژی کنترلی جدید آن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به منظور رسیدن به این هدف، نخست هر زیرسیستم از این سیستم مرکب باید مدل شود. سپس، استراتژی کنترل سیستم با در نظر گرفتن اثر حافظه مدل می‏شود و در پایان در صورت نیاز، روش‏های پیش بیینی دیگر با نتایج سیستم ما مورد مقایسه قرار می‏گیرد. در این سیستم، با پیش بینی کوتاه مدت از انرژی‏های باد و خورشید، علاوه بر اِعمال روش‏های کنترلی مناسب، سیستم مرکب بطور اقتصادی بهینه می‏گردد. در این راستا، همه توربین‏های بادی و آرایه ‏های PV و باتری در MATLAB-simulink مدل سازی شده و سپس استراتژی کنترلی به منظور بهینه سازی آنها، مورد استفاده قرار می‏گیرد.

واژه‏ های کلیدی ــ اثر حافظه باتری، مدیریت انرژی، بهینه سازی، الکترونیک قدرت، سیستم مرکب بادی/PV.

Energy Management of Wind/PV and Battery Hybrid System with Consideration of Memory Effect in Battery

Abstract–Basic In the districts where solar energy and wind energy are naturally complementary, the application of wind-solar hybrid energy systems can reduce the storage capacity of batteries and the total cost of the system compared with stand alone PV or wind generation system. But efficient and reliable operation of wind-solar hybrid generation system largely depends on control strategies of the controller. In this study, linear short term prediction of wind and solar will be used in regard with energy management of wind/PV hybrid system with battery storage system and its new control strategy. Due to achieving of this goal at first, each subsystem of this hybrid system should be modeled. Then system control strategy with consideration of memory effect will be modeled and finally if it needs the other prediction methods will be comparing to the result of our system. In this system with short term prediction of wind and solar plus applying suitable control methods, the hybrid system will be optimized economically. Due to this purpose all wind turbine and PV arrays and battery will be modeled in MATLAB-simulink then the strategy of control will be applied to optimize the system.

Index Terms–Battery Memory Effect, Energy Management, Optimization, Power Electronics, Wind/PV Hybrid System

85,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید