طراحی کنترل کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی سرعت-متغیر در WECS (سیستم تبدیل انرژی باد) با استفاده از اختلاط-μ

چکیده ــ این مقاله طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستم ژنراتور القایی با محرک باد را با استفاده از روش مقدار منفرد (اختلاط-μ)، ارایه می‏دهد. این کنترل کننده برای جبرانساز استاتیکی سنکرون (STATCOM) و زاویه گام پره متغیر در یک سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS)، طراحی شده است تا به کنترل توان مکانیکی و ولتاژ مورد نیاز دست یابد. نتایج نشان داده است که این کنترل کننده مشخصه ‏های میراسازی رضایتبخشی را برای سیستم‏های حلقه-بسته، ارایه می‏دهد. تاثیرات اختلال‏های مختلف سیستم روی عملکرد دینامیکی WECS، در این مطالعه با یک شبیه سازی غیرخطی حوزه-زمان ارزیابی شد و با کنترل کننده‏ی فیدبک خروجی مقایسه گردید. کنترل کننده‏ی طراحی شده‏ی پیشنهادی نشان داد که در رگولاسیون ولتاژ بار و پایدارسازی سرعت چرخش ژنراتور برای WECS، کارآمدتر عمل می‏کند.

واژه‏های کلیدی: ژنراتور القایی، جبرانساز استاتیکی سنکرون، سیستم تبدیل انرژی بادی، کنترل کننده مقاوم، مقدار منفرد ساختار یافته

Robust Controller Design for IG Driven by Variable-Speed inWECS using μ-Synthesis

Abstract: This paper presents robust controller design for a wind-driven induction generator system using structured singular value ( -synthesis) method. The controller was designed for a static synchronous compensator (STATCOM) and a variable blade pitch angle in a wind energy conversion system (WECS) in order to achieve the required voltage and mechanical power control. The results indicated that this controller offers satisfactory damping characteristics for closed loop systems. Effects of various system disturbances on dynamic performance of the WECS were evaluated in this study by a time domain nonlinear simulation and compared with the output feedback controller. The proposed designed controller showed to be more effective in regulating the load voltage and stabilizing the generator rotating speed for WECS.

This paper presents robust controller design for a wind-driven induction generator system using structured singular value ( -synthesis) method. The controller was designed for a static synchronous compensator (STATCOM) and a variable blade pitch angle in a wind energy conversion system (WECS) in order to achieve the required voltage and mechanical power control. The results indicated that this controller offers satisfactory damping characteristics for closed loop systems. Effects of various system disturbances on dynamic performance of the WECS were evaluated in this study by a time domain nonlinear simulation and compared with the output feedback controller. The proposed designed controller showed to be more effective in regulating the load voltage and stabilizing the generator rotating speed for WECS.

Keywords: Induction generator, Static synchronous compensator, Wind energy conversion system, Robust controller, Structured singular value.


95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید