تحلیل و طراحی: مبدل DC-DC غیر-ایزوله بوست مبتنی بر تکنیک لیفت ولتاژ

چکیده ــ در این مقاله، ساختار جدیدی از مبدل‏های dc-dc غیر-ایزوله  بوست که بر مبنای تکنیک لیفت ولتاژ (VL) هستند، ارایه می‏شود. در مقایسه با مبدل‏های dc-dc غیر-ایزوله‏  بوست مرسوم، مبدل پیشنهادی ما بهره‏  ولتاژ بالاتری را تولید می‏کند. در این مقاله، رابطه‏  بین ولتاژ و جریان همه‏  عناصر در مد هدایت پیوسته (CCM) و مد هدایت ناپیوسته (DCM) محاسبه شده و همچنین بهره‏ ولتاژ در هر مد محاسبه می‏شود.آنگاه، اندوکتانس بحرانی و تنش جریان کلیدزنی بدست آورده می‏شوند. در پایان، اعتبار نظریه‏ های ارایه شده با استفاده از نتایج آزمایشی، بررسی می‏شود.

اصطلاحات شاخص ــ مبدل DC-dc، مبدل بوست غیر-ایزوله، اندوکتانس بحرانی، تکنیک لیفت-ولتاژ.

Voltage-Lift Technique Based Non-Isolated Boost DC-DC Converter: Analysis and Design

Abstract—In this paper, a new structure of non-isolated boost dc-dc converters based on voltage-lift (VL) technique is proposed. In comparison with conventional non-isolated boost dc-dc converters, the proposed converter generates higher voltage gain. In this paper, the relations between voltage and current of all elements in continuous conduction mode (CCM) and discontinuous conduction mode (DCM) are calculated as well as voltage gain in each mode. Then, the critical inductance and stress of switch current are extracted. Finally, the validity of given theories is examined by using the experimental results. – Index Terms—Dc-dc converter, non-isolated boost converter, critical inductance, voltage-lift technique.

115,000 ریال – خرید


دیدگاهتان را بنویسید