کنترل ولتاژ مبدل‏های پل فعال-دوگانه موازی برای کاربردهای کشتیرانی

چکیده ــ سیستم‏های قدرت کشتیرانی جریان مستقیم فشار-متوسط (MVDC) مبتنی بر الکترونیک-قدرت، از چندین مبدل سوییچینگ با کنترل-فیدبک تشکیل شده اند. این سیستم‏ها به دلیل مقاومت افزایشی منفی بارهای توان-ثابت (CPL)، از تضعیف پایداری در آنها رنج می‏برند. به منظور چیره شدن بر مساله‏ی پایداری، روش‏های کنترل پایدارسازی سطح-سیستم پیشنهاد شده اند که روی مبدل‏های سمت-بار یا سمت-منبع کار می‏کنند. در این مقاله، مبدل dc-dc پل فعال-دوگانه سه-فاز (DAB3) برای تحقق باس MVDC در نظر گرفته شده است. یک رویکرد کنترلی مستر-اسلیو نیز معرفی شده است که نه تنها از پایداری سطح-سیستم اطمینان حاصل می‏کند، بلکه اشتراک گذاری بار بین مبدل‏های DAB3 را تضمین می‏کند. یک تکنیک کنترلی غیرخطی برای کنترل کننده مستر نیز با کنترل کننده PI که مجهیز به جبرانسازی پیشخور خطی است، مقایسه شده است. این مقایسه از طریق شبیه سازی در Matlab/PLECS انجام شده است.

اصطلاحات شاخص ــ مبدل‏های توان DC-DC، کنترل ولتاژ، سیستم‏های کنترلی، مدارات مقاومت منفی، پل فعال-دوگانه، کنترل غیرخطی.

Voltage Control of Parallel-Connected Dual-Active Bridge Converters for Shipboard Applications

Abstract—Power-electronics-based Medium-Voltage Direct Current (MVDC) shipboard power systems consist of several interconnected feedback-controlled switching converters. Such systems suffer from stability degradation owing to the negative incremental resistance of the Constant-Power Loads (CPLs). To tackle the stability problem, system-level stabilizing control methods were proposed acting on either the load-side or the source-side converters. In this paper, the three-phase dual-active bridge (DAB3) dc-dc converter is considered to realize the MVDC bus. A master-slave control approach is introduced which not only ensures system-level stability but also optimizes the load-sharing among the DAB3 converters. A nonlinear control technique for the master controller is compared with the PI controller with linearized feed-forward compensation. The comparison is performed through simulations in Matlab/PLECS.

Index Terms—DC-DC power converters, Voltage Control, Control systems, Negative Resistance Circuits, Dual-Active Bridge, Nonlinear control


115,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید