ارزیابی عملکرد یک سیستم فتوولتاییک خورشیدی

چکیده تبدیل انرژی خورشیدی به برق، تکنیکی بسیار نویدبخش است، چرا که منبع این انرژی رایگان، پاک و در بسیاری از کشورها فراوان است. هرچند، تاثیر دمای سلول‏های خورشیدی روی عملکرد پنل فتوولتاییک و طول عمر آن، یکی از معایب این فناوری به حساب می‏آید. در این کار ما مطالعه‏ ای تجربی روی یک پنل فتوولتاییک مشخص ارایه خواهیم کرد. این پنل با طراحی باز آن که تهویه طبیعی را آسان ساخته و به بهبود عملکرد آن در ساعت‏های گرم روز کمک می‏کند، خود را خنک ساخته و نیز از تجمع گرد و خاک روی سطح آن جلوگیری بعمل می‏آورد. این سیستم خورشیدی در دو محیط طبیعی با خاک سفید و خاکستری و به ازای دو زاویه شیب صفر و سی درجه، مورد آزمون واقع شده است. نتایج نشان می‏دهد که پنل فتوولتاییک عملکرد بهتری تحت زاویه‏ شیبدار و نیز قرار گرفتن در محیط با خاک سفید دارد. سپس یک مدل CFD سه-بعدی که عملکرد این سیستم خورشیدی را تشریح می‏کند، توسعه داده شده و توافق مناسبی بین نتایج عددی و داده‏های تجربی بدست آمده است. بطور مشابه، این مدل CFD برای مقایسه‏ی عملکرد حرارتی این سیستم خورشیدی با سیستم PV تخت (بدون شیب) و نیز برای نشان دادن اینکه پایینتر بودن دمای آن موجب تولید برق بهتری می‏شود، بکار رفته است.

کلیدواژه ها: سیستم فتوولتاییک خورشیدی، اثر نوع خاک و زاویه شیب، مشخصه‏ های تجربی، اعتبار سنجی CFD، مقایسه PV CIGS و پنل تخت

Performance evaluation of a solar photovoltaic system

Abstract
The solar energy conversion into electricity is a very promising technique, knowing that the source is free, clean and abundant in several countries. However, the effect of the solar cells temperature on the photovoltaic panel performance and lifespan remains one of the major disadvantages of this technology. In this work, we present an experimental study of a particular photovoltaic panel. It is self-cooled due to its open design which facilitates natural ventilation helping to improve its performance mainly in hot hours of the day and to avoid dust accumulation on its surface. This solar system is tested for two soil natures, white and gray, and for two inclination angles, 0◦ and 30◦. Results show that the photovoltaic panel performs better when it is inclined and placed on a white soil. A 3D CFD model describing the performance of this solar system is then developed and a good agreement between the numerical results and experimental data is found. Similarly, this CFD model was used to compare the thermal performance of this solar system to that of the flat PV system and to show that its lower temperature allows better electrical production.

105,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید