مقاله بهینه سازی طراحی تنظیم فرکانس، نویز فاز و مصرف توان برای VCO

چکیده ـ در این مقاله به منظور مطابقت با الزامات سیستم Zigbee با توان مصرفی کم، بهینه سازی طراحی VCO برای تنظیم فرکانس، مصرف توان و نویز فاز بحث شده است. هم نویز فلیکر ترانزیستورهای tail bias و هم تبدیل افزایشی نویز فلیکر از جفت تزویج-متقاطع، توسط فناوری بایاس سوییچ خودکار کاهاش داده می‏شود که منجر به کاهش نویز فاز اطراف می‏شود. با استفاده از بایاس ناحیه تریود و ولتاژ منبع کوچک، توان مصرفی کم بدست می‏آید. به منظور تنظیم خطی فرکانس و بدست آوردن بهره‏ی ثابت، از ساختار واراکتور (دیود خازنی) توزیع شده استفاده می‏شود. VCO پیشنهادی در فرآیند CMOS 0.18 μm SMMIC ساخته شده است. بازه تنظیمی خطی اندازه‏گیری شده از 2.38 تا 2.61 گیگاهرتز است. اسیلاتور، نویز فاز کم -77.5 dBc/Hz و -122.8 dBc/Hz را به ترتیب در آفست 10 kHz و 1 MHz در فرکانس نوسان 2.55 GHz نشان می‏دهد، در حالی که 2.7 mA از ولتاژ منبع 1.2 V تلف می‏شود که مطابق با مشخصه‏های طراحی است.

واژه‏های کلیدی: VCO؛ نویز فلیکر؛ مشخصه‏های تنظیم؛ توان مصرفی کم

Design optimizations of phase noise, power consumption and frequency tuning for VCO

Abstract: To meet the requirements of the low power Zigbee system, VCO design optimizations of phase noise, power consumption and frequency tuning are discussed in this paper. Both flicker noise of tail bias transistors and up-conversion of flicker noise from cross-coupled pair are reduced by improved self-switched biasing technology, leading to low close-in phase noise. Low power is achieved by low supply voltage and triode region biasing. To linearly tune the frequency and get constant gain, distributed varactor structure is adopted. The proposed VCO is fabricated in SMIC 0.18-m CMOS process. The measured linear tuning range is from 2.38 to 2.61 GHz. The oscillator exhibits low phase noise of –77.5 dBc/Hz and –122.8 dBc/Hz at 10 kHz and 1 MHz offset, respectively, at 2.55 GHz oscillation frequency while dissipating 2.7 mA from 1.2 V supply voltage, which well meet design specifications.

Key words: VCO; flicker noise; tuning characteristics; low power


75,000 ریال – خرید


دیدگاهتان را بنویسید