ترجمه رایگان مقاله برق با ترجمه فارسی: برنامه عدد صحیح آمیخته دو-سطحی برای برنامه ریزی حفاظتی زیرساخت بحرانی

چکیده ــ آسیب پذیری به قطع ناگهانی سرویس به دلیل خرابکاری های عمدی و حملات تروریستی، یکی از تهدید های اصلی امروز می باشد. در این مقاله، ما یک فرمول بندی دو سطحی از مساله ی میانی بازدارندگی-r تقویت شده (RIMF) را ارایه می دهیم. روش RIMF مقرون بصرفه ترین روش برای اختصاص منابع حفاظتی میان تاسیسات یک سیستم موجود آسیب پذیر می باشد، بطوری که تاثیر مخرب ترین حمله به r تاسیسات حفاظت نشده، کمینه شود. این مدل بر مبنای مدل مکان میانی-p قدیمی می باشد و در آن فرض شده که بازده ی سیستم بر حسب هزینه های ارایه سرویس یا در دسترس بودن، اندازه گیری می شود. در فرمول بندی دو سطحی، مساله سطح بالا شامل تصمیماتی مربوط به اینکه کدام تاسیسات، تقویت شوند تا کمینه سازی کاهش بازده ی بدترین حالت، ناشی از از دست رفتن تاسیسات حفاظت نشده، انجام شود. خسارات ناشی از بدترین حالت، در مساله ی بازدارندگی سطح-پایین مدل شده است. ما مساله ی دو سطحی را از طریق یک الگوریتم شمارش ضمنی (IE) حل می کنیم، که این مساله متکی به پاسخ موثر مساله ی بازدارندگی سطح پایین می باشد. نتایج محاسبات گسترده نیز در اینجا آورده شده و با نتایج قبلی بدست آمده از مساله ی یک-سطحی، مقایسه شده است.

واژه‏ های کلیدی: برنامه نویسی دو سطحی؛ مدل های حفاظتی؛ مساله ی مکان میانی

A bilevel mixed-integer program for critical infrastructure protection planning

Vulnerability to sudden service disruptions due to deliberate sabotage and terrorist attacks is one of the major threats of today. In this paper, we present a bilevel formulation of the r-interdiction median problem with fortification (RIMF). RIMF identifies the most cost-effective way of allocating protective resources among the facilities of an existing but vulnerable system so that the impact of the most disruptive attack to r unprotected facilities is minimized. The model is based upon the classical p-median location model and assumes that the efficiency of the system is measured in terms of accessibility or service provision costs. In the bilevel formulation, the top level problem involves the decisions about which facilities to fortify in order to minimize the worst-case efficiency reduction due to the loss of unprotected facilities.Worst-case scenario losses are modeled in the lower-level interdiction problem.We solve the bilevel problem through an implicit enumeration (IE) algorithm, which relies on the efficient solution of the lower-level interdiction problem. Extensive computational results are reported, including comparisons with earlier results obtained by a single-level approach to the problem.

Keywords: Bilevel programming; Protection models; Median location problems

درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مطالب رایگان ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید