بازآرایی سیستم توزیع در یک شبکه توزیع شعاعی برای کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ با استفاده از الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده با تولیدات پراکنده (DG)


چکیده ــ بازآرایی شبکه که یک مساله‏ بهینه سازی غیرخطی مقید است، برای کمینه سازی تلفات، تعادل بار و غیره در دو دهه‏ اخیر با استفاده از الگوریتم‏ های تکاملی جستجوی ابتکاری مانند بهینه سازی ازدحام ذرات باینری، تکنیک‏های عصبی-فازی و غیره، حل شده است. نوآوری این مقاله شامل لحاظ کردن تولیدات پراکنده که منابع توانی کوچک مانند سلول‏های فتوولتاییک خورشیدی یا توربین‏های بادی متصل به پشت بام مشتری هستند، می‏باشد. این اتصال جدید در شبکه‏ شعاعی، جریان عبوری یک-جهتی را دو-جهتی ساخته و از این رو بازده افزایش یافته، اما گاهی پایداری سیستم کاهش می‏یابد. الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده در اینجا بطور موفقیت آمیزی برای کمینه ساختن تلفات توان حقیقی اعمال شده است؛ زیرا این الگوریتم نیاز به ضرایب مانع یا نرخ‏های آمیزش ندارد؛ چون اهداف و قیود بطور جداگانه بررسی می‏شوند. مزیت اصلی این الگوریتم، جستحوی راهنمای پیوسته همراه با تغییر تابع هدف می‏باشد؛ زیرا توان تولیدات پراکنده بطور پیوسته در حال تغییر بوده، از این رو این الگوریتم را می‏توان با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای کاربردهای واقعی بکار برد. این الگوریتم در اینجا در یک سیستم توزیع شعاعی 33-شینه‏ استاندارد برای کمینه سازی تلفات تست می‏شود و نتایج آزمون نشان می‏دهد که این الگوریتم کارآمد بوده و برای کاربردهای واقعی مناسب است.

اصطلاحات شاخص ــ واژه‏های کلیدی، تولید پراکنده، واحد تولید پراکنده، بازآرایی شبکه توزیع، الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه اصلاح شده.

Power system reconfiguration in a radial distribution network for reducing losses and to improve voltage profile using modified plant growth simulation algorithm with Distributed Generation (DG)
1

Abstract: Network reconfiguration which is constrained non linear optimization problem has been solved for loss minimization, load balancing, etc. for last two decades using various heuristic search evolutionary algorithms like binary particle swarm optimization, neuro-fuzzy techniques, etc. The contribution of this paper lies in considering distributed generation which are smaller power sources like solar photovoltaic cells or wind turbines connected in the customer roof top. This new connection in the radial network has made unidirectional current flow to become bidirectional there by increasing the efficiency but sometimes reducing stability of the system. Modified plant growth simulation algorithm has seen applied here successfully to minimize real power loss because it does not require barrier factors or cross over rates because the objectives and constraints are dealt separately. The main advantage of this algorithm is continuous guiding search along with changing objective function because power from distributed generation is continuously varying so this can be applied for real time applications with required modifications. This algorithm here is tested for a standard 33 bus radial distribution system for loss minimization and test results here shows that this algorithm is efficient and suitable for real time applications.

Keywords: Radial distribution system, Distributed generation, Distribution generation unit, Distribution network reconfiguration, Modified plant growth simulation algorithm

115,000 ریال – خرید


درباره electricaltranslate

کارشناس برق قدرت مسلط به ترجمه متون که از سال 91 آغاز به ترجمه تخصصی مقالات و متون برق کرده ام. همه مقالات موجود ترجمه صاحب سایت می باشد
این نوشته در مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت, همه مقالات ترجمه شده ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید