مدیریت تراکم چند-هدفی با استفاده از تغییر زمان بندی تولید و حذف بار

 

چکیده ــ این مقاله یک راهبرد تازه برای مدیریت تراکم ارایه می‏کند که در آن از تغییر زمان بندی تولید و حذف بار، با مدل سازی بار وابسته-به-ولتاژ واقعی استفاده شده است. این مقاله، توابع هدف زیادی همچون کمینه سازی هزینه حذف بار و تولید (GLCM)/بیشینه سازی رفاه اجتماعی شامل پیشنهاد‏های پاسخگویی به بار (SWM)، کمینه سازی حذف بار (PshdM)، بیشینه سازی بار تغذیه شده (LSM)، و کمینه سازی خطا در بار تغذیه شده را ارایه می‏دهد. تا آنجایی که می‏دانیم، همه تلاش‏های صورت گرفته در زمینه مدیریت تراکم، مدل‏های با بار ثابت را در نظر گرفته بودند. این مقاله با استفاده از مدل‏های بار وابسته به ولتاژ، به وضوح عیوب مربوط به مدل‏های تک-هدفه مرسوم برای مدیریت تراکم را _مانند GLCM/SWM و PshdM_ به دلیل کاهش مقدار بار تغذیه شده، از میان می‏برد. از این رو، نیاز به بهینه سازی چند هدفه بوده و می‏توان اهداف را بسته به شرایط بارگذاری، به طور مناسبی ترکیب کرد. الگوریتم تکاملی پارتو قدرتمند چند-هدفی 2+ برای حل مساله مدیریت تراکم پیشنهادی، بکار رفته است. کارآیی راهبرد توسعه یافته با استفاده از نتایج شبیه سازی در سیستم تست 30-شینه IEEE، تایید شده است.

اصطلاحات شاخص ــ مدیریت تراکم، زمان بندی تولید، ریزش بار، مدل سازی بار، تراکم، بهینه سازی چند-هدفی.

Multi-Objective based Congestion Management using Generation Rescheduling and Load Shedding

125,000 ریال – خرید

پاسخ دهید