عملکرد بهینه ریزشبکه ‏ها با زمان بندی همزمان خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به واحدهای بادی و PV

 

چکیده ــ این مقاله، به زمان بندی همزمان وسایل نقلیه الکتریکی و بارهای پاسخگو برای کاهش هزینه بهره برداری و انتشار گازهای گلخانه ای در حضور توان بادی و PV در ریزشبکه می‏پردازد. در این روش، از خودروهای الکتریکی برای اصلاح اوج مصرف و نیز منحنی بار، استفاده می‏شود؛ در حالی که از بارهای پاسخگو برای تامین رزرو مورد نیاز به منظور جبرانسازی عدم قطعیت‏های توان بادی و خورشیدی استفاده شده است. همچنین، یک مدل دو-مرحله ای توسعه یافته نیز برای تعیین هزینه بهره برداری انتظاری ریزشبکه (انرژی و رزرو)، ارایه شده است. در مرحله نخست، هزینه‏های توان تولیدی و رزرو کمینه می‏شود، در حالی که در مرحله دوم هزینه‏های مربوط به تغییرات زمان بندی واحد (تولید کننده) ناشی از تغییرات توان بادی و PV کمینه می‏شود. مدل پیشنهادی در یک ریزشبکه با تولیدات پراکنده مختلف، پیاده سازی شده است.  نتایج شبیه سازی نشان داده که تلفیق خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو، منجر به کاهش هزینه‏های بهره برداری سیستم و انتشار گازهای گلخانه ای شده، و بطور همزمان عدم قطعیت‏های مربوط به توان بادی و PV جبرانسازی می‏شود.

واژه‏های کلیدی: انرژی تجدید پذیر، ریزشبکه، خودروهای الکتریکی، بارهای پاسخگو، عدم قطعیت

Optimal operation of microgrids through simultaneous scheduling of electrical vehicles and responsive loads considering wind and PV units uncertainties

145,000 ریال – خرید

پاسخ دهید