تحلیل پایداری دینامیکی ولتاژ سیستم قدرت با در نظر گرفتن توان بادی

چکیده ــ توان بادی در مقیاس بزرگ، به شدت بر روی سیستم قدرت تاثیر می‏گذارد. تحقیق در مورد پایداری ولتاژ سیستم با در نظر گرفتن توان بادی، تمرکز بسیاری از پژوهشگران می‏باشد. مطابق با ژنراتورهای توان بادی با سرعت-ثابت و ژنراتورهای بادی القایی دو-سو تغذیه، این مقاله اثرات توان بادی بر روی پایداری ولتاژ سیستم قدرت را با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی مختلف و مکان‏های خطای گوناگون در سیستم قدرت، تحلیل می‏کند. انواع مختلف ژنراتور توان بادی، تاثیر مختلفی بر روی پایداری ولتاژ می‏گذارند؛ عوامل تاثیرگذار اصلی توان بادی، ظرفیت و مکان آن می‏باشد. اقدامات موثر برای بهبود پایداری ولتاژ سیستم قدرت، با در نظر گرفتن نتایج شبیه سازی، پیشنهاد شده است.

واژه‏های کلیدی ــشبکه هوشمند؛ پایداری ولتاژ؛ عوامل موثر

Power System Dynamic Voltage Stability Analysis Considering Wind Power

65,000 ریال – خرید

پاسخ دهید