مدل معادله سرعت اصلاح شده شامل رزونانس فوتون-فوتون

چکیده   ما نشان می دهیم زمانی که ضریب سلول طولی در یک لیزر لبه ساطع کننده به عنوان یک متغیر پویا (دینامیک) در نظر گرفته می شود، تابع انتقال مدولاسیون دارای یک جمله اضافی خواهد شد. این جمله یک پیک رزونانس فوتون-فوتون مکمل در پاسخ مدولاسیون تولید می کند که فرکانس آن برابر با فاصله ی فرکانس های میان حالت های طولی _زمانی که این حالت ها با فاز قفل شده به اندازه کافی طویل باشند (تقریبا-فاز-قفل-شده)_ است. پیک رزونانس فوتون-فوتون زمانی دارای بیشترین قدرت است که دو حالت طولی غالب با فاز تقریبا قفل شده ی متوالی دارای محفظه های طولی مشابه بوده و تعداد فوتون ها را بطور یکسان بخش کنند.

کلیدواژه ها:   حالت های طولی . پاسخ مدولاسیون . تابع تبدیل مدولاسیون . رزونانس فوتون-فوتون . معادله سرعت.

دانلود نسخه اصلی مقاله: Modified rate equation model including

40,000 ریال – Purchase

دیدگاهتان را بنویسید