اینترفرومتری SAR با هدف دقت تنظیم نهایی

4.1.1    استفاده مخصوص از رادار

تصویربرداری رادار را می توان در کاربردهایی که نمی توان در انها از تصویربرداری نوری _به دلیل دو ویژگی تعریف کننده ان یعنی دامنه و فاز_ استفاده کرد، بکار برد. اگرچه این کاربردها نشان می دهند که برخلاف آنچه ممکن است در نوع معروف سازگار با همه-شرایط-هوایی آن انتظار رود، تصویربرداری رادارتحت تاثیر پوشش ابر می باشد که یکی از اصلی ترین محدودیت ها در اعمال تکنیکی که در اینجا قرار است مورد بحث قرار گیرد می باشد: اینفرومتری رادار.

این تکنیک در کل دو نوع اطلاعات تولید می کند،که اغلب در یک تصویر با هم ترکیب می شوند: اطلاعات توپوگرافی، و اطلاعات مربوط به جابجایی زمین. نتایج همچنین می تواند شامل عوامل ناخواسته ناشی از تغییر در وضعیت اتمسفر در طی بدست آوردن تصویر باشد. توانایی در آشکارسازی و تشخیص این عوامل بطور منظم به منظور خطاهای تصویر دارای اهمیت می باشد.

ما اصول اینترفرومتری را بعنوان تکنیکی برای مقایسه تصاویر رادار، محدودیت ها در کاربرد آن و عوامل ناخواسته که باید حذف شوند، تشریح خواهیم کرد. سپس با استفاده از اینترفرومتری که تحت شرایط نوری با داده های ارایه شده از ماهواره های شهری می تواند دقت ارتفاع سنجی بهتری را نسبت به یک یا دو متر در سلول های جغرافیایی با اضلاع معمولا 30 m بدست اورد، نگاهی به محاسبات توپوگرافیکی خواهیم انداخت. آنگاه نگاه دقیقی به محاسبات جابجایی سطح زمین که در ان به دقت 2 mm دست یافته ایم، خواهیم انداخت.

دانلود نسخه اصلی متن: interfrometry

دانلود ترجمه متن: interfrometry

دیدگاهتان را بنویسید